Cầu Kim Xuyến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Chủ công trình: Công ty Cổ phần Cầu 5 Thăng Long
Hạng mục công việc thực hiện: Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi hạng mục: trụ T7, T8, T9 và mố M10 Công trình: Cầu Kim Xuyến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Tên công trình: Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi hạng mục: trụ T7, T8, T9 và mố M10 Công trình: Cầu Kim Xuyến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang