Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường săt Yên Viên - Lào Cai

Chủ công trình:
Liên danh Namkwang - Sampyo

Hạng mục công việc thực hiện:
Thí nghiệm kiểm soát chất lượng công trình

Tên công trình:
Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường săt Yên Viên - Lào Cai