Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

 
Chủ công trình:

+ Công ty TNHH Keangnam
+ Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây dựng NamKwang

Hạng mục công việc thực hiện:
+ Khoan khảo sát địa chất .
+ Cung cấp thiết bị và thí nghiệm kiểm soát chất lượng công trình.
+ Quan trắc lún và ổn định nền đắp trên đất yếu.
+ Thí nghiệm kiểm soát chất lượng cọc khoan nhồi.
+ Cung cấp thiết bị đo đạc -quan trắc cho công tác đắp nền.
+ Thí nghiệm cọc khoan nhồi.

Tên công trình:
+ Thí nghiệm cọc khoan nhồi gói thầu số EX4- Đường Cao Tốc Hà Nội - Hải Phòng
+ Dịch vụ cung cấp thiết bị đo đạc - quan trắc cho công tác đắp nền tại dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, gói thầu EX4
+ Thành lập và vận hành phòng thí nghiệm hiện trường gói thầu số EX4 - Đường Cao Tốc Hà Nội - Hải Phòng 
+ Thí nghiệm cọc khoan nhồi - gói thầu số EX2 - Đường Cao Tốc Hà Nội - Hải Phòng
+ Dịch vụ đo lường Cải tạo nền đất yếu - gói thầu số EX2 - Đường Cao Tốc Hà Nội - Hải Phòng
+ Thành lập và vận hành phòng thí nghiệm hiện trường gói thầu số EX2 - Đường Cao Tốc Hà Nội - Hải Phòng 
+ Khảo sát địa chất của gói thầu số EX4- Đường Cao Tốc Hà Nội - Hải Phòng
+ Khảo sát địa chất của gói thầu số EX2- Đường Cao Tốc Hà Nội - Hải Phòng