Dự án nhà máy nhiệt điện Mông Dương II

 
Chủ công trình: Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam

Hạng mục công việc thực hiện:
+ Công tác thí nghiệm kiểm định chất lượng vật liệu và kết cấu công trình 
+ Thí nghiệm độ chặt và độ ẩm hiện trường bằng phương pháp phóng xạ 

Tên công trình:
+ Công tác thí nghiệm kiểm định chất lượng vật liệu và kết cấu công trình - Dự án nhà máy nhiệt điện Mông Dương II
+ Thí nghiệm độ chặt và độ ẩm hiện trường bằng phương pháp phóng xạ - Dự án nhà máy nhiệt điện Mông Dương II