Lĩnh vực hoạt động

Sản phẩm đặc trưng

Consolidation test

Consolidation test

Los Angeles abrasion machine

Los Angeles abrasion machine

Motorized cement mortar flow table

Motorized cement mortar flow table

Centrifuge extractor

Centrifuge extractor

Standard Proctor ramer

Standard Proctor ramer

Le Chatelier water bath

Le Chatelier water bath

Flow tables

Flow tables

Vicat apparatus

Vicat apparatus

Hot news

Phản hồi cho chúng tôi