Dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 3B - đoạn Xuất Hoá - Cửa khẩu Pò Mã thuộc địa phận tỉnh Bắc Cạn.

 
Chủ công trình:
+ Công ty CP Tư vấn Giám sát và Đầu Tư, Xây Dựng 117
+ Công ty TNHH Thành Hưng 
+ Công ty Xây Dựng và Phát triển Nhà Mê Linh
+ Công ty CP Xây Dựng và Thương Mại 299

Hạng mục công việc thực hiện:
+ Thí nghiệm kiểm soát chất lượng thông thường.

Tên công trình:
+ Gói thầu số 30 Xây dựng Cầu Thác Giềng, Cầu Côn Minh và Cầu Quang Phong, Dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 3B - đoạn Xuất Hoá - Cửa khẩu Pò Mã thuộc địa phận tỉnh Bắc Cạn.
+ Gói thầu số 27 Xây dựng đoạn km 57– km 59, Dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 3B - đoạn Xuất Hoá - Cửa khẩu Pò Mã thuộc địa phận tỉnh Bắc Cạn.
+ Gói thầu số 25 Xây dựng đoạn km 52 + 100 – km 55, Dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 3B - đoạn Xuất Hoá - Cửa khẩu Pò Mã thuộc địa phận tỉnh Bắc Cạn.
+ Gói thầu số 18 Xây dựng đoạn km 10 – km 12, Dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 3B - đoạn Xuất Hoá - Cửa khẩu Pò Mã thuộc địa phận tỉnh Bắc Cạn.