Lĩnh vực hoạt động

THÍ NGHIỆM KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

Để xác định đặc tính độ cứng tương đối cao su lưu hoá hoặc Để xác định đặc tính độ cứng tương đối cao su lưu hoá hoặ

TƯ VẤN THÀNH LẬP PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD

Để xác định đặc tính độ cứng tương đối cao su lưu hoá hoặc Để xác định đặc tính độ cứng tương đối cao su lưu hoá hoặ

CHẾ TẠO VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM NGHÀNH XÂY DỰNG

Để xác định đặc tính độ cứng tương đối cao su lưu hoá hoặc Để xác định đặc tính độ cứng tương đối cao su lưu hoá hoặ