THÍ NGHIỆM CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA

Dụng cụ xác định hàm lượng thoi dẹt

Dụng cụ xác định hàm lượng thoi dẹt

Model A70 + A71 +  A72 - Đáp ứng TCVN 7572:06;
Dùng xác định hàm lượng thoi dẹt trong cốt liệu thô, được làm bằng thép không gỉ.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model A70 + A71 +  A72 - Đáp ứng TCVN 7572:06;
Dùng xác định hàm lượng thoi dẹt trong cốt liệu thô, được làm bằng thép không gỉ.
Sản phẩm khác