Xây dựng cầu Vĩnh Thịnh

 
Chủ công trình: Xí nghiệp cầu 17 - CIENCO 1
Hạng mục công việc thực hiện:
Bơm vữa lấp ống siêu âm cọc khoan nhồi công trình: Xây dựng cầu Vĩnh Thịnh
+ Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi.

Tên công trình:
Bơm vữa lấp ống siêu âm cọc khoan nhồi công trình: Xây dựng cầu Vĩnh Thịnh
Thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình: Xây dựng cầu Vĩnh Thịnh